Bác sĩ Trần Văn Lâm tốt nghiệp từ Đại học Y năm 1997, sau đó lại nhận tấm bằng thạc ...